top of page

Ár Scoil

Is bunscoil Gaeltachta í Scoil Naomh Dubhthach i Machaire Uí Rabhartaigh, Co. Dhún na nGall a bhfuil oideachas iomlán an pháiste trí mheán na Gaeilge.

Tá an scoil faoi phatrúnacht an Ardeaspaig Chaitlicí, agus feidhmíonn an scoil faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais. Curaclam páiste lárnach atá i bhfeidhm a aithníonn luach agus eagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a chumas an fhorbairt iomlán is dual dó/di a dhéanamh mar pháiste, agus ina shaol sa tsochaí.     Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shuaimhneach a chrúthú ina ndéantar cúram d’fhorbairt intleachtuil, fhisiciúil, chúlturtha, mhóralta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchanach an pháiste. Tá comhoibriú, dea-bhéasaí agus dea-iompar riachtanach d’éifeacht na scoile agus d’fhorbairt agus dul chun cinn na bpáistí. Déantar dea-luachanna Críostúla a chothú. Spreagtar páistí i ngach gnéith den chultúr gaelach—teanga, cluichí, ceol, damhsa agus traidisiúin. Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuistí mar chuid thábhachtach de shaol na scoile.

bottom of page